Izdelava optienih in mehanskih mikroskopov

Mass ExtremeMass Extreme Naravni stimulator pri izgradnji mišične mase

Internet je revolucioniral dobro ¾ivljenje. Na ¾alost, poleg ¹tevilnih nespornih prednosti, kot so takoj¹nje doseganje podatkov ima veliko tveganj. Zasvojenost z internetom je najnevarnej¹a.

Ocenjuje se, da je kar 20% uporabnikov raèunalnikov ranljivo, da postane odvisno od njega. Trenutno je samo ena od naprav za pribli¾evanje mre¾i posodobljena. Zdaj je internet najpogostej¹i vzrok zasvojenosti. Poleg imena "odvisnost od interneta" je te¾ko najti izraze, kot so: mre¾ni alkoholizem, odvisnost od omre¾ja, odvisnost od kibernetske industrije, spletni holism, odvisnost od interneta, infoholma, odvisnost, pa tudi odvisnost od raèunalnika. Vsak od zgornjih izrazov opisuje stanje, ki temelji na urah uporabe interneta, kar negativno vpliva na èlove¹ko delovanje v medosebnih, psiholo¹kih, dru¾benih, dru¾inskih in dobrih sferah. Ljudje, ki jih ta neprijetna bolezen prizadene, so ¹e vedno prijavljeni v arhitekturo in ¹e vedno v virtualni realnosti, ki pozabljajo na svet, ki jih vsebuje, npr. Spreminjanje èasa v dnevu.

Kako pomagati vzdr¾evani osebi z interneta? Predvsem pa ne smete podcenjevati priljubljenosti te toèke. Najbolj¹a re¹itev je celovita zasvojenost z internetom in zdravljenje v Krakovu. Na¹i strokovnjaki bodo pomagali zasvojeni osebi spremeniti naèin uporabe teh tehnik. V nekaterih primerih je potrebno pacienta loèiti od raèunalnika, povezanega z internetom. Na¹a terapija, ki so jo ustvarili nekateri strokovnjaki, bo odvisniku omogoèila vrnitev v normalno ¾ivljenje.