Posnet termalni xl fiskalni tiskalnik

V polnih trgovinah, tudi na internetu, pa tudi v frizerskih, kozmetiènih, medicinskih in novih salonih, so se pojavili blagajni¹ki blagajni. In èeprav se stranke ne spominjajo, da bi z njimi zbrali prejemke, ki jih izda ponudnik storitev ali blagajna v interesu, zdaj bi morali poskrbeti za tiskanje potrdila.

Vsak posnetek fiskalnega tiskalnika ima funkcijo tiskanja prejemnika za prejemnika tudi mo¾nost tiskanja potrdila za blagajnika. Hkrati imetnik blagajne ugotovi, ali je treba prejemke, ki zagotavljajo poravnave pri davènih organih, natisniti na posameznem zvitku v papirni razred ali pa se smejo zapisati le na digitalnem nosilcu podatkov.

V primeru stranke je sprejemanje potrdila iz blagajne po njegovih lastnostih. Skupina strank se prito¾uje, da jih raèun ne potrebuje nièesar, da je to poseben papir, ki ga bodo v trenutku izpu¹èali, èe pa kupcu ne po¹ljete raèuna, lahko plaèate karto. Davène pisarne vse bolj po¹iljajo svoje goste v prodajalne, stojijo v nakupovalnih centrih ali v slu¾bene namene, da preverijo, ali je stranka prejela potrdilo o prejemu. Dobra stvar je, ko je bil prejemnik natisnjen kupcu, kupec pa ga ni vzel. Tak¹ne prejemke je treba unièiti. Èe se potrdilo nahaja na skrajnem mestu, stranka pa lahko re¹itve re¹itve ¾e re¹i iz trgovine, potem je izpis iz blagajne preveè prepu¹èen blagajni, ki se lahko kaznuje z davènim ¾igom, ker kupca ne daje potrdila o prejemu.

Ministrstvo za finance se je tudi odloèilo, da bo podprlo popularizacijo prejemnikov prejemkov iz blagajn. Konec leta 2015 je bila odprta loterija za sprejem, v kateri lahko vsak uporabnik fiskalnega raèuna prejme prednost. Imetnik potrdila, ki dokumentira nakup blaga ali storitve za kolièino, ki presega 10 PLN, lahko svojo potrdilo vidi na kartici za loterijo, pri èemer navede, med drugim, ¹tevilka blagajne, ¹tevilka izpisa, ki navaja ¹tevilko in datum nakupa. Ideja je nagraditi sreène recepte z dragocenimi materialnimi nagradami, ki jih èrpamo enkrat na mesec. Enkrat v èetrtletju je dodatna kategorija prejemkov prejemkov dodatno prilagojena. Imetniki tak¹nih posebnih prejemkov, ki jih v zadnjem trenutku izdajo frizerji in kozmetiki ter trenutno z medicinskimi in zobozdravstvenimi slu¾bami, lahko pridobijo dodatne dragocene posebne nagrade.