Vzgojo otrok v zda

ATEX direktiva je material, katerega glavni namen je pomagati obmoèjem, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije. Te informacije se prenesejo na vsako opremo in za¹èitne sisteme, ki lahko povzroèijo, da metan ali premogov prah eksplodira v neposrednem ali posrednem slogu. To naèelo je zelo pomembno kot dokaz za rudnike, kjer je nevarnost eksplozije veliko veèja.

To dejstvo pomeni atex zahteve za zadevne naprave. Vendar je treba upo¹tevati, da so to splo¹ne potrebe, ki jih je mogoèe raz¹iriti z drugimi materiali. Vendar pa je treba upo¹tevati, da se posebne zahteve ne morejo razlikovati od nasvetov.Ena od pridr¾kov atex je potreba po preverjanju in oznaèevanju naprave ali za¹èitnega sistema v skladu z varnostnimi zahtevami. To preverja organ za obve¹èanje in vse naprave morajo biti razporejene v gibanju CE, ki mora biti preprièana za vse. Oznaka CE je namenjena vkljuèevanju varnosti uporabe, varovanja zdravja in varstva okolja.Poleg tega morajo biti posode in za¹èitne metode opremljene z oznako Ex - to je posebna oznaka eksplozijske za¹èite.Naprave in za¹èitni naèini, ki bodo delovali / bodo name¹èeni na obmoèjih, ki so ogro¾eni zaradi eksplozije metana ali premogovega prahu, morajo biti izpolnjeni v skladu s tehniènim znanjem. Pridobljeni so na podlagi analize morebitnih po¹kodb pri delu. Na dana¹nji naèin mora biti tako stran in komponente.Naprave, za¹èitni sistemi, deli, podsklopi morajo biti izdelani iz takih materialov, da ne bi mogel dodajati nobenega v¾iga za kakr¹no koli obdelavo. To pomeni, da ne morejo biti vnetljivi in ne morejo kemièno reagirati na eksplozivno ozraèje. Poziva, da nobena ¹ola ne more slabo vplivati na za¹èito pred eksplozijami. Zahtevajo doloèene korozije, obrabo, elektrièni tok, mehansko trdnost in temperaturne uèinke.Na koncu direktiva ATEX nosi predvsem za¹èito hrane in zdravja ljudi.